مبادله در فارکس

نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران

[کلیدواژه ها: استقلال در یادگیری، تقویت استقلال درسی، تکنیک های موثر در مستقل شدن، استراتژی های معلمان در تقویت استقلال یادگیری]

بررسی تاثیر سرمایه تبلیغاتی بر عملکرد مالی و ریسک شرکت

هدف اولیه این پژوهش، بررسی آثار سرمایه تبلیغاتی شرکت ها بر بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک، در شرکت های تولیدی و بازرگانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بر مبنای پیشینه تحقیق، چهار فرضیه تدوین و با به کارگیری االگوی پانل دیتای متوازن آزمون های آماری انجام شد. تحقیق حاضر، تحقیق کاربردی از نوع تجربی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، از صورتهای مالی شرکت های مورد بررسی استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 لغایت 1389 بوده نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران و انتخاب نمونه به روش غربال گیری (حذف سیستماتیک) انجام شده است. نمونه انتخابی شامل 830 شرکت-سال در هشت گروه صنعت است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که سرمایه تبلیغاتی یک شرکت ، مطابق با فرضیه تبیین شده، رابطه مثبت و معنی داری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت دارد؛ ولی رابطه آن با معیارهای ریسک و بسته به معیار انتخابی متفاوت با پیش بینی مندرج در فرضیه های تدوین شده است. سرمایه تبلیغاتی رابطه منفی معنی داری با نوسانات "نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارد" (منطبق با فرضیه)؛ ولی با نوسانات جریان های نقدی رابطه معنی داری ندارد (ناسازگار با فرضیه).

منابع مشابه

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت

امروزه در اقتصاد جهانی، دانش به¬عنوان مهم¬ترین سرمایه جایگزین سرمایه¬های مالی نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران و فیزیکی شده است و فضای کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی نامشهود جدید سازمانی مانند نوآوری¬های نیروی انسانی، روابط با مشتریان، ساختار سازمانی و. . . را در بر می¬گیرد. در اقتصاد دانش¬محور، نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای سازمان¬ها بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه¬های فیزیکی ایفا می¬کند. بنابرا.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی هایفیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیماتفناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و. که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور بر این است که سرمایه فکریشامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری.

تاثیر فشارهای مالی و مدیریت ریسک بر عملکرد مالی شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها

در اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق هدف های سازمانی به خوبی شناخته شده و بدرستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود. در حالی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به وجود نیامده است و خسارت¬های چشمگیری درنتیجه نبود سیستم-های مدیریت ریسک وارد آمده است. مدیران در تمامی سازمان¬ها با ریسک سروکار دارند. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر فشار¬های .

بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو در شهرستان همدان است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان این شرکتها بوده و روش پژوهش توصیفی و استنباطی است. ابزار گرد آوری اطلاعات تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس و پرسشنامه 26 سوالی طراحی شده برای سنجش ابعاد عملکرد مالی است که روایی آن با روش تحلیل عاملی با چرخش واریمکس 2/.

بررسی تاثیر انتخاب سرمایه بر روی نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران عملکرد شرکت های بورسی

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها

پژوهشگرانی که تصمیمات مدیران مؤسسات سرمایه­گذاری و نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران رفتار معامله کنندگان اوراق بهادار را با رویکرد تئوری مالی – رفتاری مورد بررسی قرار داده­اند، به این نتیجه رسیده اندکه این مدیران و سرمایه­گذاران معمولاً به عملکرد مالی گذشته ی شر کت نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند و در تصمیمات خود دچار اشتباه می شوند. تحقیق حاضر با روش تشکیل پرتفوی های برنده و بازنده، موضوع یاد شده را در سه مرحله .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا